13 Vietnamese Heroes 1930
"Le Petit Journal 2062" June 29, 1930
Ngày Lễ Tạ Ơn của Tôi
Hy Sinh cho Tổ Quốc tại Yên Báy 1930
Nguyen Thai Hoc