Hy Sinh cho Tổ Quốc tại Yên Báy 1930
13 Vietnamese Heroes 1930
"Le Petit Journal 2062" June 29, 1930
Ngày Lễ Tạ Ơn của Tôi
Hy Sinh cho Tổ Quốc tại Yên Báy 1930
Nguyen Thai Hoc