Sứ Mạng Bị Lăng Quên của Sculpin (The Sculpin's Lost Mission) - By Chuck Larson  and others - Courtesy of The USNI Magazine

Giới Thiệu

Lời Mở Đầu của Chuck Larson

Đường Đi của Sculpin

Cuộc Săn Đuổi

Sculpin part 2

Sculpin part 3

Nguyên Tác Anh  Ngữ

SỨ MẠNG BỊ LĂNG QUÊN CỦA TIỀM THỦY ĐỈNH NGUYÊN TỬ SCUPLIN

Biển Đông