SaigonFilms Radio Broadcast
                                 
                                           Dῖ Vãng Chưa Phai Mờ
                                          
Thơ Ngọc An (Mưa Rơi)
                                           Phổ nhạc Hoàng Gia Thành
                                           Tiếng hát Lệ Hằng